Novela zákona o obchodních korporacích

Za pár dnů by měla vyjít velká novelizace ZOK. Přijetím novely ZOK vejdou v blízké budoucnosti v účinnost důležité zákonné změny, které ovlivní zejména proces zakládání s.r.o. a jiných kapitálových společností. Se změnami vás budeme podrobněji informovat na našem webu www.easysupport.cz a v tomto blogu.

Jednou z pozitivních změn je, že při založení s.r.o. se základním kapitálem do 20.000,- Kč se tento kapitál nebude muset splácet v bance, ale přímo notáři. Což pro naše klienty přináší velkou úlevu – nemusí do banky a předávat zpět potvrzení o splacení základního kapitálu. Stačí si s námi domluvit termín založení s.r.o. , zaslat podklady pro přípravu listin a Notářského zápisu, a vše se vyřídí během 20 minut. My ještě ten den zajistíme Výpis z Živnostenského rejstříku a zápis nově založené společnosti  do obchodního rejstříku – cca do 24 hodin můžete začít podnikat.

Výhody sídla společnosti u nás na office house – poskytnutí sídla 

Chcete založit s.r.o. nebo koupit ready made s.r.o. či akciovou společnost a hledáte finančně dostupnou adresu s veškerým servisem pro vedení firmy?

Nevyužijete při svém podnikání kancelářský prostor na 8 a více hodin denně?

Jsou pro vás vysoké náklady za takovouto kancelář plýtváním finančních prostředků, které potřebujete pro rozjezd nebo rozvoj svého podnikání?

Chcete svou společnost s.r.o. či a.s. z uvedených důvodů přesídlit?

Naši klienti mají pro vedení, přijímání zásadních rozhodnutí, kontakt s klienty, se správcem daně a jinými institucemi k dispozici plně vybavenou kancelář včetně zasedací místnosti a tohoto také využívají. Na této adrese pak společnosti s.r.o. nebo a.s. přijímají i veškerou písemnou korespondenci – tuto si mohou vyzvedávat osobně nebo nechat zasílat na jimi uvedenou adresu.

V níže uvedených modelových příkladech a dalších jiných, poskytujeme našim klientům veškerý servis související s podnikáním, zázemí k přijímání zásadních rozhodnutí, kontakt s klienty, se správcem daně a jinými institucemi, včetně možnosti osobního přebírání došlé pošty nebo zasílání této pošty na jím uvedenou adresu.

Pár modelových příkladů, proč klienti využívají našich služeb office house:

  1. Nově založené s.r.o. se zabývá vývojem softwarových aplikací (např. pro e-shopy) a tvorbě webových stránek. Tato činnost není vázána na konkrétní místo, neboť je poskytována prostřednictvím připojení k veřejné telekomunikační síti internet. Pokud jde o přijímání zásadních rozhodnutí ve smyslu rozhodování a administrativní správu činnosti společnosti, tato se uskutečňuje na adrese jejího zapsaného sídla, kde na základě smlouvy se společností EASY SUPPORT s.r.o. má vymezeny administrativní prostory pro styk s klienty a provádění případných úředních šetření a jednání. Na této adrese pak přijímá i veškerou písemnou korespondenci.
  2. Společnost se zabývá výrobou plastových produktů. K této činnosti potřebuje stroje, které nelze na skutečném sídle umístit, proto si společnost zřídila provozovnu v souladu se zákonem. Majitel nemovitosti, kde má společnost provozovnu, však nesouhlasí s tím, aby na této adrese bylo sídlo zapsané v obchodním rejstříku. K tomu jednatel a společník bydlí v družstevním bytě a družstvo také nesouhlasí se sídlem firmy v bytě člena družstva. A opět, na základě smlouvy s naší společností má vymezeny administrativní prostory pro styk s klienty a provádění případných úředních šetření a jednání. Na této adrese pak přijímá i veškerou písemnou korespondenci.
  3. Společnost se zabývá realitní činností. Tato činnost není vázána na konkrétní místo. Jednatel a majitel bydlí v nájmu, pronajímatel nesouhlasí se sídlem firmy. Jednatel je neustále na cestách, protože službu poskytuje u klientů. A, pochopitelně, odmítá si pronajímat kancelář za min. 4.000,- Kč měsíčně, když ji nevyužije.

 

Příkladů, proč si společnost s.r.o. nebo a.s. nemůže nebo nechce z důvodů vysokých nákladů pronajímat kancelář, kterou navíc nevyužije, je mnohem více.

Díky naší službě poskytnutí sídla, ať již nově zakládané společnosti nebo fungující společnosti, která chce přesídlit, získáte finančně příznivý servis.

V případě, že zakládáte nové s.r.o., chcete využít služeb office house a chcete se stát plátci DPH, případně již máte společnost, která je plátcem DPH a sídlíte na office house, může se stát, že obdržíte od místně příslušného Finančního úřadu (správce daně) Výzvu k podání oznámení o změně registračních údajů, kdy požadují upřesnění a sdělení, kde se nachází „skutečné“ sídlo daňového subjektu. Správce daně tuto Výzvu odůvodňuje tím, že: „Sídlo zapsané v obchodním rejstříku není ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, sídlem skutečným. Správce daně vede uvedenou adresu skutečného sídla jako tzv. virtuální, tj. bez faktické přítomnosti zde sídlících osob. Správci daně je známo, že v případě skutečného sídla daňového subjektu se jedná o sídlo formální, tzn. virtuální/fiktivní sídlo resp. adresu tzv. „Office-house“ (budova poskytující možnost registrace sídla různým/mnoha subjektům bez ohledu na zaměření jejich ekonomické činnosti). Lze důvodně předpokládat, že se plátce na této adrese nezdržuje, není z této adresy řízen ani na této adrese nevykonává soustavnou činnost, tedy na této adrese není dohledatelný. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění se pro účely zákona rozumí sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, případně místo, kde se schází její vedení a kde je pro správce daně kontaktní a dohledatelná.“

Výzva končí upozorněním, že pokud plátce neprokáže ve stanovené lhůtě požadovaný údaj o svém skutečném sídle, bere na sebe riziko, že správce daně může rozhodnout o tom, že je nespolehlivým plátcem.

Klientům doporučujeme, aby Finančnímu úřadu zaslali reakci na výzvu s odůvodněním, proč mají skutečné sídlo na adrese office house.

Vzhledem k výše uvedeným modelovým příkladům nejen, že nesouhlasíme v těchto případech s postupem správců daně, kdy podle našeho názoru nesprávně posuzují, ale tímto nejen nám, ale i klientům brání ve svobodném rozvoji podnikání.

Naopak chápeme, že pokud chce klient sídlo v Praze a reálně podniká např. na Vysočině, může se správce daně „skutečného“ sídla domáhat.

Jak 100EURová společnost není za 100 EUR

Dne 7. 6. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 161/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
Na tento zákon se vcelku dlouho čekalo, protože měl snížit náklady na založení nově vznikající společnosti. To se stalo, ale jde pouze o úsporu u tzv. jednoduchých s.r.o. (kdy zakladatelské právní jednání o založení společnosti s ručením omezeným bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích), v médiích označovanou také jako „100 eurové s.r.o.“
Na rovinu, nevíme, kde se vzal pojem „100 eurová“ společnost, ale pořídit si společnost do 100 EUR prostě není možné. Počítejme:
- 2.000,- Kč + DPH notářský zápis o založení – říkejme tomu „jednoduché“ s.r.o. = 2.420,- Kč
- 1.000,- Kč bez DPH za sepis osvědčujícího zápisu = 1.210,- Kč
- 300,- Kč bez DPH za zápis do obchodního rejstříku = 363,- Kč
Celkem notářské poplatky = 3.993,- Kč vč. DPH. V tomto nejsou započítány další stejnopisy notářského zápisu (121,- Kč vč. DPH za jednu stranu), ověřování podpisů (36,- Kč vč. DPH za 1 podpis), výpis z rejstříku trestů a výpis z Katastru nemovitostí (po 121,- Kč vč. DPH). To už jsme na cca 4.500,- Kč.

Dále je potřeba počítat se správním poplatkem za ohlášení předmětů podnikání na Živnostenském úřadu = 1.000,- Kč (ne každý bude podnikat na činnost Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, která se na Živnostenském úřadu neohlašuje).

Takže celkem bychom se s náklady měli vejít do 6.000,- Kč oproti 11.000,- u „klasického“ s.r.o.

Historie ready-made

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Ready made společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem jejího dalšího prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo ready made společnost koupí, má jednu velkou výhodu, vyhýbá se tak  zdlouhavému administrativnímu procesu, který založení společnosti provází. Ready made obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost. V případě, že podnikatel zakládá společnost sám, může to trvat i několik týdnů. Celý proces a délka trvání zahájení podnikání v České republice je stále oproti jiným státům zdlouhavá. V České republice existuje široká nabídka poskytovatelů ready made společností, kdy jejich počet mezi lety 2007 a 2014 vzrostl z 20 na cca 150.

Pokračování textu

Jak probíhá koupě rady made společnosti a.s. u EASY SUPPORT, s.r.o.?

V případě, že nechcete podstupovat administrativně a časově náročným procesem založení, a nebo potřebujete společnost okamžitě, je pro vás vhodná koupě ready made a.s. Ready made společnost je tzv. předzaložená společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Takovéto obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob, po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten za společnost může jednat prakticky ihned, protože dnem najmenování do funkce v představenstvu je statutárním orgánem společnosti a vystupuje tak vůči třetím osobám. Taktéž dochází k podpisu smlouvy o převodu 100% akcií a tím se stává akcionářem (majitelem) firmy, kdy současně dochází k odvolání původního představenstva a dozorčí rady.

Pokračování textu

Jak probíhá koupě ready made společnosti s.r.o. u EASY SUPPORT, s.r.o.?

V případě, že nechcete podstupovat administrativně a časově náročným procesem založení, a nebo potřebujete společnost okamžitě, je pro vás vhodná koupě ready made společnosti s.r.o. Ready made společnost je tzv. předzaložená společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál.

Pokračování textu

Cizinci a založení společnosti v ČR

Dotaz : Chci podnikat v ČR, nejsem občanem ČR, nemohu být osobně přítomen u notáře, případně se nebudu nacházet na území ČR, mám nějakou šanci, jak založit společnost?

Vzhledem k nové právní úpravě, kdy je zapotřebí ke mnoha úkonům plná moc ve formě notářského zápisu, nastal pro cizince (jak fyzické tak právnické osoby) problém například při založení společnosti v ČR nebo ke hlasování na valné hromadě – pokud je Pokračování textu

Jak správně zvolit název pro založení s.r.o. nebo založení a.s.?

V poslední době nás oslovují klienti, kteří si zkoušeli založit s.r.o. vlastními silami s tím, že jim soud zamítl zapsat název společnosti. V případě, že soud takto rozhodl, přijdete o veškeré pořizovací náklady, které jste se založením s.r.o./a.s. měli. Tedy u s.r.o. min. o 12.000,- Kč, protože vše, včetně poplatku u notáře za založení s.r.o. a kolku na soud  budete muset hradit znovu.

Pokračování textu